Sinh viên có thể sao chụp (photocopy) tài liệu trong Thư viện được không? Khi cần sao chụp tài liệu phải làm thế nào?