Tôi muối biết thêm thông tin về chương trình liên thông từ đại học lên thạc sỹ (BS-MS) của Trường Đại học Kinh tế – Luật? Đăng ký chương trình này như thế nào?