Sinh viên trúng tuyển năm 2023 vào Trường Đại học Kinh tế -Luật có phải thi đầu vào ngoại ngữ hay không?

GIẢI ĐÁP

Có. Việc tổ chức giảng dạy, học tập và chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Sinh viên bậc Cử nhân, hình thức đào tạo chính quy từ khóa 22 trở đi tại UEL được quy định trong quyết định 1579/QĐ-ĐHKTL ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng về Ban hành quy định giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh của Hiệu trưởng.
https://pdt.uel.edu.vn/van-ban-quy-che-828/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-1579-to-chuc-hoc-tap-giang-day-va-chuan-trinh-do-ngoai-ngu-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-luat-he-dai-hoc-chinh-quy-tap-trung-ap-dung-khoa-tuyen-sinh-tu-nam-2022

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp