Em muốn tìm hiểu thông tin về nội dung đào tạo, nơi có thể làm việc sau tốt nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế -Luật thì tra cứu ở đâu?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên có thể tham khảo chương trình đào tạo trên website: myuel.uel.edu.vn để biết các học phần trong chương trình đào tạo cũng như toàn chương trình đào tạo trên website của Khoa chuyên môn: https://www.uel.edu.vn/ArticleId/e2d990b3-ce27-4cbe-ab2f-483f88dd1c9b/khoa-bo-mon. Trong suốt qua trình học sinh viên sẽ được Khoa chuyên môn trao đổi, tư vấn, hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc các vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo.
Sinh viên đó thể xem định hướng nghề nghiệp của chương trình đang theo học trong cuốn chương trình đào tạo được công khai trên website Khoa chuyên môn. Trong suốt quá trình theo học sinh viên được Khoa chuyên môn tư vấn, định hướng nghề nghiệp, các kỹ năng cần sau khi tốt nghiệp để phục vụ cho nghề nghiệp trong tương lai.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp