Em đang có chứng chỉ IELTS 5.0 nhưng sẽ hết hạn vào tháng 9/2023 khi em nhập học. Vậy em có được Trường Đại học Kinh tế -Luật cho em được miễn tiếng Anh đầu vào/quá trình không?

GIẢI ĐÁP

Điểm a, Khoản 1, Điều 7 của quyết định 1579 nêu trên quy định điều kiện để được xét miễn học, miễn thi là: “có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế … còn thời hạn giá trị…”. Các chứng chỉ này phải được nộp về Trường 2 tuần trước khi học kỳ bắt đầu. Nếu 2 tuần trước khi học kỳ bắt đầu, chứng chỉ của Em còn thời hạn giá trị, em sẽ được xem xét miễn học, miễn thi theo quy định 1579 này.
https://pdt.uel.edu.vn/van-ban-quy-che-828/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-1579-to-chuc-hoc-tap-giang-day-va-chuan-trinh-do-ngoai-ngu-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-luat-he-dai-hoc-chinh-quy-tap-trung-ap-dung-khoa-tuyen-sinh-tu-nam-2022

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp