Giới thiệu Ngành Kinh Tế

Chuyên ngành Kinh tế học
Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công

MỤC TIÊU CHUNG

Kinh tế học

Đào tạo các cử nhân kinh tế có kiến thức chuyên môn vững vàng, có kỹ năng tốt, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn để có thể làm việc trong lĩnh vực kinh tế, các lĩnh vực chính trị, xã hội và nghiên cứu, giảng dạy kinh tế học.

Kinh tế và Quản lý công

Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân kinh tế có kiến thức chuyên môn vững vàng, có kỹ năng tốt, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn để có thể làm việc trong các lĩnh vực kinh tế và quản lý tại các tổ chức kinh tế, khu vực hành chính, sự nghiệp, tổ chức phi chính phủ và nghiên cứu, giảng dạy.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

Kinh tế học

 • Đào tạo đội ngũ những cử nhân kinh tế có kiến thức chuyên sâu, vững vàng trong lĩnh vực kinh tế học.
 • Đào tạo những cử nhân kinh tế có khả năng tổ chức, quản lý, thực thi các hoạt động kinh tế ở khu vực doanh nghiệp.
 • Đào tạo đội ngũ những nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế có khả năng hoạch định, tham mưu, tư vấn các vấn đề kinh tế cho doanh nghiệp, cơ quan nhà nước các cấp, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ.
 • Đào tạo những chuyên gia kinh tế có khả năng nghiên cứu độc lap trong lĩnh vực kinh tế học.
 • Đào tạo những cử nhân kinh tế có sức khỏe tốt, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

Kinh tế và Quản lý công

 • Đào tạo những cử nhân kinh tế có có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng quản lý nhà nước về kinh tế tại khu vực hành chính, đơn vị sự nghiệp.
 • Đào tạo đội ngũ những nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế có khả năng phân tích, hoạch định, tham mưu, tư vấn, tổ chức thực hiện các chính sách kinh tế- xã hội, các kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công và cung ứng dịch vụ công.
 • Đào tạo những cử nhân kinh tế có khả năng tổ chức, quản lý, vận hành các hoạt động kinh tế ở khu vực doanh nghiệp công và tư.
 • Đào tạo những cử nhân kinh tế có tư duy nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực kinh tế và quản lý công, có khả năng học lên ở bậc cao hơn

CHUẨN ĐẦU RA

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực, kiến thức làm việc tốt, sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế:

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

Tối đa 6 năm và sinh viên có thể học vượt nếu hoàn thành các môn tiên quyết

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

130 tín chỉ

Không bao gồm phần kiến thức: ngoại ngữ, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Quy trình đào tạo: theo hệ thống tín chỉ được chia làm 8 học kỳ:

 • Khối kiến thức giáo dục cơ bản: học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3.
 • Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: học kỳ 4.
 • Khối kiến thức ngành: học kỳ 5, học kỳ 6, học kỳ 7.
 • Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp hoặc học chuyên đề: học kỳ 8.

Kinh tế học

Kinh tế và Quản lý công

Chia sẻ bài viết
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp