Thông báo về việc đăng ký tham gia chương trình Cử nhân tài năng - Khóa 15,16

Với mục tiêu đào tạo các sinh viên ưu tú, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, phòng Đào tạo thông tin đến sinh viên những nội dung về chương trình Cử nhân Tài năng của trường Đại học Kinh tế - Luật:

1/Chương trình Cử nhân tài năng áp dụng cho hai chương trình sau:

+ KINH TẾ HỌC
+ LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

2/Điều kiện đăng ký dự tuyển: