Phương thức xét tuyển 2016 của UEL

Xem và tải file thông tin xét tuyển tại đây

Tải Mẫu đơn đăng ký xét tuyển tại đây