Các ngành đào tạo

Mã trường: QSK

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO – C

·         Giới thiệu Đề án chương trình chất lượng cao vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Clip talkshow về chương trình chất lượng cao vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO HOÀN TOÀN BẰNG TIẾNG ANH – CA

·         Giới thiệu Đề án chương trình chất lượng cao vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Clip talkshow về chương trình chất lượng cao vui lòng xem TẠI ĐÂY

CHƯƠNG TRÌNH SONG BẰNG

·         Giới thiệu chương trình Song bằng vui lòng xem TẠI ĐÂY

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ

·         Giới thiệu chương trình Cử nhân quốc tế vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Clip talkshow về Chương trình chất lượng cao vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

HỌC PHÍ – HỌC BỔNG -> xem TẠI ĐÂY

 

KHOA KINH TẾ

Kinh tế học

Kinh tế học – cử nhân tài năng

Kinh tế và

quản lý công

Kinh tế và quản lý công chất lượng cao

 

THÔNG TIN CHUNG

Trưởng Khoa:       PGS. TS. Nguyễn Chí Hải

Phó trưởng Khoa: ThS. Phạm Thị Mỹ Duyên

Văn phòng Khoa:  028 372 44 555 (ext. 6451)

·         Tổ hợp môn xét tuyển:           A00 – A01 – D01 – D90

·         Chỉ tiêu năm 2017 (dự kiến): 145 sinh viên

·         Điểm trúng tuyển qua các năm vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Talkshow giới thiệu Khoa Kinh tế vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

KINH TẾ HỌC – Đã được kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế AUN

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Hồng Nga

·         Mã CTĐT Kinh tế học: 52310101_401 Chỉ tiêu: 60

·         Giới thiệu về CTĐT vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Chí Hải

·         Mã CTĐT Kinh tế và quản lý công: 52310101_403   Chỉ tiêu: 55

·         Mã CTĐT Kinh tế và quản lý công chất lượng cao: 52310101_403C  Chỉ tiêu: 30

·         Giới thiệu về CTĐT vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

KHOA

HỆ THỐNG THÔNG TIN

 

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao

Thương mại

điện tử

Thương mại điện tử chất lượng cao

THÔNG TIN CHUNG

Phó trưởng Khoa phụ trách: ThS. Hồ Trung Thành

Phó trưởng Khoa:                 ThS. Nguyễn Duy Nhất

Cố vấn chuyên môn:             ThS. Nguyễn Quang Hưng

Văn phòng Khoa:                  028 372 44 555 (ext. 6491)

·         Tổ hợp môn xét tuyển:          A00 – A01 – D01 – D90

·         Chỉ tiêu năm 2017 (dự kiến): 175 sinh viên

·         Điểm trúng tuyển qua các năm vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Talkshow giới thiệu Khoa Hệ thống thông tin vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Phó trưởng Bộ môn phụ trách: ThS. Triệu Việt Cường

·         Mã CTĐT Hệ thống thông tin quản lý: 52340405_406  Chỉ tiêu: 55

·         Mã CTĐT Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao: 52340405_406C  Chỉ tiêu: 30

·         Giới thiệu về chương trình đào tạo vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Trưởng Bộ môn: TS. Lê Hoành Sử

·         Mã CTĐT Thương mại điện tử: 52340412_411  Chỉ tiêu: 60

·         Mã CTĐT Thương mại điện tử chất lượng cao: 52340412_411C  Chỉ tiêu: 30

·         Giới thiệu về chương trình đào tạo vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

KHOA

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao

Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh

THÔNG TIN CHUNG

Trưởng Khoa:       TS. Nguyễn Anh Phong

Phó trưởng Khoa: ThS. Tô Thị Thanh Trúc

Văn phòng Khoa:  028 372 44 555 (ext. 6481)

·         Tổ hợp môn xét tuyển:          A00 – A01 – D01 – D90

·         Chỉ tiêu năm 2017 (dự kiến): 180 sinh viên

·         Điểm trúng tuyển qua các năm vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Talkshow giới thiệu Khoa Tài chính – Ngân hàng vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

Đã được kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế AUN

Trưởng Bộ môn Tài chính: TS. Nguyễn Anh Phong

Phó trưởng Bộ môn Ngân hàng:  ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền

·         Mã CTĐT Tài chính - Ngân hàng: 52340201_404  Chỉ tiêu: 120

·         Mã CTĐT Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao: 52340201_404C  Chỉ tiêu: 30

·         Mã CTĐT Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao hoàn toàn tiếng Anh: 52340201_404CA  Chỉ tiêu: 30

·         Giới thiệu về chương trình đào tạo vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

KHOA

KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Kế toán

Kế toán chất lượng cao

Kế toán chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh

Kiểm toán

Kiểm toán chất lượng cao

THÔNG TIN CHUNG

Trưởng Khoa:       TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Phó trưởng Khoa: ThS. Hồng Dương Sơn

Văn phòng Khoa:  028 372 44 555 (ext. 6471)

·         Tổ hợp môn xét tuyển:          A00 – A01 – D01 – D90

·         Chỉ tiêu năm 2017 (dự kiến): 205 sinh viên

·         Điểm trúng tuyển qua các năm vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Talkshow giới thiệu Khoa Kế toán – Kiểm toán vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

KẾ TOÁN – Đã được kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế AUN

Trưởng Bộ môn: TS. Hồ Xuân Thuỷ

·         Mã CTĐT Kế toán: 52340301_405  Chỉ tiêu: 55

·         Mã CTĐT Kế toán chất lượng cao: 52340301_405C  Chỉ tiêu: 30

·         Mã CTĐT Kế toán chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh: 52340301_405CA  Chỉ tiêu: 30

·         Giới thiệu về chương trình đào tạo vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

KIỂM TOÁN

Phó trưởng Bộ môn phụ trách: ThS. Đào Vũ Hoài Giang

·         Mã CTĐT Kiểm toán: 52340302_409  Chỉ tiêu: 60

·         Mã CTĐT Kiểm toán chất lượng cao: 52340302_409C  Chỉ tiêu: 30

·         Giới thiệu về chương trình đào tạo vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

KHOA

KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Kinh tế đối ngoại

Kinh tế đối ngoại chất lượng cao

Kinh doanh

quốc tế

Kinh doanh quốc tế chất lượng cao

Kinh doanh quốc tế chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh

THÔNG TIN CHUNG

Trưởng Khoa:       TS. Huỳnh Thị Thuý Giang

Văn phòng Khoa:  028 372 44 555 (ext. 6441)

·         Tổ hợp môn xét tuyển:          A00 – A01 – D01 – D90

·         Chỉ tiêu năm 2017 (dự kiến): 250 sinh viên

·         Điểm trúng tuyển qua các năm vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Talkshow giới thiệu Khoa Kinh tế đối ngoại vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

KINH TẾ ĐỐI NGOẠI – Đã được kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế AUN

Trưởng Bộ môn: TS. Trần Văn Đức

·         Mã CTĐT Kinh tế đối ngoại: 52310106_402  Chỉ tiêu: 90

·         Mã CTĐT Kinh tế đối ngoại chất lượng cao: 52310106_402C  Chỉ tiêu: 30

·         Giới thiệu về CTĐT vui lòng xem TẠI ĐÂY

KINH DOANH QUỐC TẾ

Phó trưởng Bộ môn phụ trách: ThS. Ngô Thanh Trà

·         Mã CTĐT Kinh doanh quốc tế: 52340120_408  Chỉ tiêu: 70

·         Mã CTĐT Kinh doanh quốc tế chất lượng cao: 52340120_408C  Chỉ tiêu: 30

·         Mã CTĐT Kinh doanh quốc tế chất lượng cao: 52340120_408CA  Chỉ tiêu: 30

·         Giới thiệu về CTĐT vui lòng xem TẠI ĐÂY

KHOA

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh chất lượng cao

Marketing

Marketing chất lượng cao

THÔNG TIN CHUNG

Trưởng Khoa:       PGS. TSKH. Phạm Đức Chính

Phó trưởng Khoa: TS. Huỳnh Thanh Tú

Văn phòng Khoa:  028 372 44 555 (ext. 6461)

·         Tổ hợp môn xét tuyển:          A00 – A01 – D01 – D90

·         Chỉ tiêu năm 2017 (dự kiến): 195 sinh viên

·         Điểm trúng tuyển qua các năm vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Talkshow giới thiệu Khoa Quản trị kinh doanh vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Trưởng Bộ môn: TS. Huỳnh Thanh Tú

·         Mã CTĐT Quản trị kinh doanh: 52340101_407  Chỉ tiêu: 80

·         Mã CTĐT Quản trị kinh doanh chất lượng cao: 52340101_407C  Chỉ tiêu: 30

·         Giới thiệu về chương trình đào tạo vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

MARKETING

Trưởng Bộ môn: TS. Võ Thị Ngọc Thuý

·         Mã CTĐT Marketing: 52340115_410  Chỉ tiêu: 55

·         Mã CTĐT Marketing chất lượng cao: 52340115_410C  Chỉ tiêu: 30

·         Giới thiệu về chương trình đào tạo vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

KHOA  LUẬT

Luật tài chính – ngân hàng

Luật tài chính – ngân hàng cử nhân tài năng

Luật dân sự

Luật dân sự chất lượng cao

 

THÔNG TIN CHUNG

Trưởng Khoa:       PGS. TS. Lê Vũ Nam

Phó trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Văn phòng Khoa:  028 372 44 555 (ext. 6501)

·         Tổ hợp môn xét tuyển:          A00 – A01 – D01 – D90

·         Chỉ tiêu năm 2017 (dự kiến): 150 sinh viên

·         Điểm trúng tuyển qua các năm vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Talkshow giới thiệu Khoa Luật vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

LUẬT DÂN SỰ

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Đình Huy

·         Mã CTĐT Luật dân sự: 52380101_503  Chỉ tiêu: 60

·         Mã CTĐT Luật dân sự chất lượng cao: 52380101_503C  Chỉ tiêu: 30

·         Giới thiệu về CTĐT vui lòng xem TẠI ĐÂY

LUẬT TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Lê Vũ Nam

·         Mã CTĐT Luật tài chính – Ngân hàng: 52380101_504  Chỉ tiêu: 60

·         Giới thiệu về CTĐT vui lòng xem TẠI ĐÂY

KHOA

LUẬT KINH TẾ

Luật kinh doanh

Luật kinh doanh chất lượng cao

Luật thương mại quốc tế

Luật thương mại quốc tế chất lượng cao

THÔNG TIN CHUNG

Trưởng Khoa:       PGS. TS. Dương Anh Sơn

Phó trưởng Khoa: TS. Châu Thị Khánh Vân

Văn phòng Khoa:  028 372 44 555 (ext. 6661)

·         Tổ hợp môn xét tuyển:          A00 – A01 – D01 – D90

·         Chỉ tiêu năm 2017 (dự kiến): 200 sinh viên

·         Điểm trúng tuyển qua các năm vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Talkshow giới thiệu Khoa Luật Kinh tế vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

LUẬT KINH DOANH

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Dương Anh Sơn

·         Mã CTĐT Luật kinh doanh: 52380107_501  Chỉ tiêu: 60

·         Mã CTĐT Luật kinh doanh chất lượng cao: 52380107_501C  Chỉ tiêu: 30

·         Giới thiệu về chương trình đào tạo vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Trưởng Bộ môn: TS. Châu Thị Khánh Vân

·         Mã CTĐT Luật thương mại quốc tế: 52380107_502  Chỉ tiêu: 80

·         Mã CTĐT Luật thương mại quốc tế chất lượng cao: 52380107_502C  Chỉ tiêu: 30

·         Giới thiệu về chương trình đào tạo vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

Ban Tư vấn tuyển sinh
Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM

Hotline: 028 372 44 550

Email: tuvantuyensinh@uel.edu.vn

Website: http://tuyensinh.uel.edu.vn

Fanpage: http://fb.com/tuyensinh.uel.edu.vn

Các clip giới thiệu ngành đào tạo tại UEL: Youtube UEL Truyền thông